Logowanie

Informacje o rejestracji

Serwis prowadzony jest przez Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" z siedzibą w Olkuszu ( telefon 606243277 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Korzystanie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty w wysokości 18,45 zł ( z VAT ) . Rejestracji należy dokonać  poprzez formularz rejestracyjny. Opłatę należy wnieść na podane niżej konto. Po dokonaniu opłaty, użytkownik otrzymuje hasła dostępu do serwisu, przez okres pięciu dni.

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert"
ul. Mickiewicza 5/16
32-300 Olkusz
nr rach. 29105016181000002301195554

Sprzedam serwis ww.poradnikwindykacyjny.com.pl zainteresowanych proszę o kontakt.

 

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" świadczy na najwyższym poziomie kompleksowe i profesjonalne usługi windykacyjne. Swoim stałym klientom kredytujemy koszty związane z ewentualnymi opłatami sądowymi ( w przypadku gdy windykacja polubowna nie przyniesie pozytywnych rezultatów ). W zakres naszych naszych usług wchodzi m.in. windykacja długów, obrót wierzytelnościami ( skup sprzedaż długów ) .

Zobacz pierwszy w Polsce generator wezwań do zapłaty on-line. W pełni bezpieczny, szybki, skuteczny, profesjonalny.

 

 
Pisma, pozwy, wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot nie jest wpisany do RDN       
Wniosek o wykreślenie dłużnika 
Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot nie jest wpisany do KRS         
Wniosek o zmianę wpisu w KRS Wierzyciel-zmiana     
Wniosek o wydanie odpisu z KRS      
Wniosek o zmianę danych wierzyciela       
Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot jest wpisany do RDN      
Wniosek o wydanie wyciągu z KRS    
Wierzyciele-załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS        
Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot jest wpisany do KRS       
Wniosek o dokonanie wpisu w RDN     
Wniosek o wydanie odpisu z RDN         
Formularz NIP-5        
Wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej     
Wniosek o wydanie zaświadczenia,że podmiot nie jest wpisany do RDN     
Wniosek do Centralnego Biura Adresowego         
Wniosek o zmianę wpisu KRS Wierzytelność    
Wniosek o wydanie odpisu z RDN     
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej        
Wniosek o wpis w księdze wieczystej      
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej      
Wniosek o założenie księgi wieczystej    
Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej       
Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania         
Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy     
Umowa przewłaszczenia  
Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki        
Umowa cesji przeniesienie hipoteki    
Umowa zastawu       
Umowa zastawu na prawie      
Umowa zastawu na rzeczy ruchomej
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów    
Wniosek o wpis zastawu rejestrowego     
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów       
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów(wypełniony poprawnie)        
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów        
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów(wypełniony poprawnie)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów( wypełniony poprawnie )
Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów       
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów       
Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego     
Uzupełnienie wniosku o zmianę wpisu w rubrykach 2, 3, 4 rejestru zastawów
Uzupełnienie wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów
Uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy     
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji        
Wniosek o nadanie klauzuli aktowi notarialnemu       
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności      
Dokumenty\Umowa o przejęcie długu      
Oświadczenie dłużnika o wyrażeniu zgody na przejęcie długu       
Umowa poręczenia       
Weksel      
Weksel ( poprawnie wypełniony )       
Deklaracja wekslowa        
Oświadczenie do weksla gwarancyjnego in blanco        
Porozumienie wekslowe    
Wezwanie do wykupu weksla        
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla         
Umowa faktoringu    
Umowa pożyczki
Umowa sprzedaży na raty        
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności      
Nota odsetkowa    
Oświadczenie dłużnika o wyrażeniu zgody na przejęciu długu
Umowa cesji powierniczej       
Umowa cesji       
Umowa o przejecie długu       
Umowa ugody   
Deklaracja uznania długu    
Monit        
Przedsądowe wezwanie do zapłaty    
Oświadczenie o potrąceniu   
Umowa kompensaty trójstronnej   
Umowa o wzajemnych potrąceniach     
Odpowiedź na pozew wraz w wnioskiem o odrzucenie pozwu
Odpowiedź na pozew wraz w wnioskiem o wysokość przedmiotu sporu
Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym               
Pozew w postępowaniu nakazowym z weksla     
Pozew w postępowaniu nakazowym       
Pozew w postępowaniu upominawczym        
Sprzeciw od nakazu zapłaty       
Wniosek o cofniecie pozwu      
Wniosek o ustanowienie kuratora dla dłużnika       
Wniosek o wszczęcie egzekucji celem zabezpieczenia        
Deklaracja uznania długu  
Formularz odpowiedzi na pozew - europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
Formularz pozwu - europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń        
Pełnomocnictwo do doręczeń     
Pozew o naprawienie szkody za niewykonanie zobowiązania (biuro turystyczne)
Pozew o ochronę dóbr osobistych    
Pozew o odebranie robót i częściową zapłatę       
Pozew o odsetki 
Pozew o odstąpienie z powodu wad rzeczy     
Pozew o odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki        
Pozew o odszkodowanie za utracenie przesyłki        
Pozew o stwierdzenie nieważności umowy z powodu błędu         
Pozew o stwierdzenie nieważności umowy         
Pozew o świadczenie majątkowe        
Pozew o świadczenie przeciwko dłużnikom solidarnym        
Pozew o unieważnienie umowy z powodu bezprawnej groźby
Pozew o wydanie sprzedanej rzeczy      
Pozew o zapłatę poręczycielowi   
Pozew o zapłatę za sprzedaną rzecz
Pozew o zapłatę zadośćuczynienie i rentę z tytułu wypadku komunikacyjnego
Pozew o zasądzenie kary umownej       
Pozew o zwrot zadatku        
Pozew przeciwegzekucyjny osoby trzeciej        
Pozew regresowy wierzyciela       
Pozew regresowy       
Pozew wierzyciela spadkodawcy     
Pozew wzajemny      
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu        
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu
Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
Ustanowienie adwokata      
Pozew z roszczeniem alternatywnym      
Pozew z roszczeniem ewentualnym     
Skarga na czynności komornika       
Skarga na rozstrzygnięcie referendarza 
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych - europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń 
Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem      
Wniosek o zabezpieczenie dowodu       
Wniosek o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania     
Wniosek o zwolnienie z kosztów-osoba prawna        
Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego       
Wniosek powoda o przywrócenie uchybionemu terminowi         
Wniosek pozwanego o zawieszenie postępowania        
Apelacja - naruszenie prawa materialnego     
Apelacja - naruszenie przepisów postępowania        
Apelacja - zarzut nierozpoznania istoty sprawy    
Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach        
Apelacja oparta na zarzutach faktycznych i naruszeniu prawa procesowego
Sprzeciw od wyroku zaocznego       
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności       
Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej
Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego  
Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego      
Wniosek wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu
Pismo dłużnika w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości      
Powództwo o wyłączenie z masy upadłości       
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu      
Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika w celu likwidacji        
Wniosek o wyłączenie z masy upadłości 
Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika        
Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości
Zgłoszenie przez wierzyciela niebędącego wierzycielem osobistym, wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zabezpieczonej rzeczowo
Zgłoszenie wierzytelności niepieniężnych      
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Pozew wierzyciela spadkodawcy o zapłatę  
Wniosek o nabycie spadku
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom
Wniosek o odrzucenie spadku      
Wniosek o podanie informacji o postępowaniu spadkowym         
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku      
Wykonanie polecenia 
Wniosek o mediację  
Wniosek do CEPiK     
Zapytanie o stan egzekucji       
Wniosek uchylenie prawomocnego postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia
Wniosek o zawieszenie egzekucji        
Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości
Wniosek o wyjawienie majątku   
Pozew o eksmisję      
Pozew-skarga pauliańska        
Skarga wierzyciela na opis i oszacowanie nieruchomości        
Wniosek - zarzuty wierzyciela przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji    
Wniosek do ewidencji gruntów      
Wniosek dotyczący przysądzenia własności      
Wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji z ruchomości i wyboru komornika
Wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji z udziałów w spółce z o.o.  
Wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji         
Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości        
Wniosek o przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela
Wniosek o uchylenie prawomocnego zarządzenia o udzieleniu zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez zakaz zbywania i obciążania nieruchomości
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci wpisania do hipoteki
Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
Oświadczenie o odwołaniu prokury
Oświadczenie o udzieleniu prokury
Pozew o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu
Pozew o odwołanie wspólnika
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Umowa franchisingu
Umowa najmu
Umowa przedwstępna najmu
Zapis na sąd polubowny
Powództwo małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania
Powództwo męża matki o zaprzeczenie ojcostwa
Powództwo o obniżenie alimentów
Powództwo o podwyższenie alimentów
Powództwo o rozwiązanie przysposobienia
Powództwo o unieważnienie małżeństwa
Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (ustawowej lub umownej)
Powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
Pozew o alimenty
Powództwo o separację
Dochodzenie wierzytelności nieuznanej po umorzeniu lub zakończeniu postępowania
Powództwo wierzyciela o naprawienie szkody wyrządzonej niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie
Wniosek dłużnika o oddalenie wniosku innego podmiotu o ogłoszenie upadłości
Wniosek o odwołanie syndyka (nadzorcy sądowego, zarządcy)
Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego
Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli
Zarzuty przeciwko planowi podziału
Zażalenie co do sposobu zabezpieczenia majątku dłużnika
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
Zażalenie na postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego
Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie podziału wierzycieli ze względu na kategorie
Wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z FGŚP
Wypełniony wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z FGŚP
Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczki z FGŚP
Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń w okresie poprzedzającym niewypłacalność pracodawcy
Pozew o rozwiązanie spółki
Pozew o wyłączenie wspólnika
Pozew o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu spółki
Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
Umowa użyczenia lokalu
Umowa o zwolnienie z długu
Umowa sprzedaży na raty
Umowa sprzedaży na próbę
Powództwo o odstąpienie od umowy z powodu wad rzeczy
Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o świadczenie w związku ze śmiercią poszkodowanego
Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego
Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości
Powództwo o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu
Powództwo o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta
Powództwo o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego (waloryzacja)
Powództwo o zobowiązanie do wykonania świadczenia wynikającego z przekazu
Pozew o odstąpienie od umowy leasingu
Pozew o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza
Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Odpowiedź na zażalenie
Wniosek o dokonanie wykładni wyroku
Wniosek o uzupełnienie wyroku
Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku
Zażalenie na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu
Zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu
Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia kosztów sądowych
Zgłoszenie pełnomocnictwa do odbioru przedmiotu świadczenia w postępowaniu egzekucyjnym
Powództwo z żądaniem przedłużenia użytkowania wieczystego
Pozew o rozgraniczenie nieruchomości
Pozew o wykupienie zajętej części gruntu
Pozew o zapłatę równowartości ulepszeń rzeczy najętej
Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji)
Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej)
Pozew wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie właścicielowi lokalu jego sprzedaży w drodze licytacji ze względu na naruszenie swoich obowiązków
Powództwo o rozwiązanie spółki cywilnej
Powództwo o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy
Powództwo samoistnego posiadacza o zwrot nakładów
Powództwo użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów
Powództwo właściciela o zaniechanie naruszeń
Pozew o unieważnienie umowy zawartej w drodze aukcji
Pozew o wstrzymanie budowy wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia
Pozew o wydanie nieruchomości mieszkalnej
Pozew o wydanie przez komisanta korzyści uzyskanych przy wykonywaniu zlecenia
Dwa wnioski do komornika o poszukiwanie majątku
Powództwo zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy
Pozew o naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim
Pozew o zapłatę znaleźnego
Wniosek o wyłączenie sędziego
Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie ( przypozwanie )
Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Zgłoszenie interwencji ubocznej
Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu ( po bezskutecznej egzekucji )
Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego
Ograniczenie powództwa
Powództwo o zapłatę kary umownej
Powództwo o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia
Pozew o zapłatę przeciwko zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego
Wniosek o przedłużenie terminu sądowego
Wniosek o zawieszenie postępowania sądowego
Powództwo o zmniejszenie ( zapisu lub polecenia z testamentu )
Powództwo o zobowiązanie do wykonania polecenia ( wynikającego z testamentu )
Powództwo o zobowiązanie do wykonania zapisu
Powództwo o zwrot przedmiotu darowizny
Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego
Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa
Wniosek do sądu rejestrowego o udzielenie zgody  na zbycie udziałów
Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Umowa zastawu udziałów w spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa sprzedaży udziałów w spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego
Oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu  do spółki i objęciu udziałów
Oświadczenie zarządu spółki o wniesieniu wkładów  na pokrycie kapitału zakładowego
Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
VAT-ID
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
Umowa o roboty budowlane ( generalny wykonawca )
Umowa o roboty budowlane
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Katalog Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu - czyli jak prawidłowo opisać zastaw rejestrowy
Wzór prospektu informacyjnego dewelopera
Pozew w sprawach drobnych roszczeń-formularz A
Pozew w sprawach drobnych roszczeń-formularz D
Pozew w sprawach drobnych roszczeń-formularz C
Zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości
Pismo zawierającego wnioski dowodowe - WD ( nowość- dodano 2014.03.03 )
Formularz odpowiedzi na pozew - OP ( nowość- dodano 2014.03.03 )
Formularza sprzeciwu lub zarzutów - SP ( nowość- dodano 2014.03.03 )
Wniosek o założenie księgi wieczystej-KW-ZAL ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Wniosek o wpis w księdze wieczystej-KW-WPIS ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Żądanie wpisu w księdze wieczystej ( załącznik )-KW-ZAD ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Wnioskodawca/uczestnik postępowania ( załącznik )-KW-WU ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dla osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sadowych ( nowość- dodano 2014.04.07 )
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dla osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego ( nowość- dodano 2014.04.07 )
Wzór formularza odstąpienia od umowy ( nowość- dodano 2014.11.24 )
Wzór formularz pouczenia o odstąpieniu od umowy ( nowość- dodano 2014.11.24 )
Wniosek dłużnika, osoby fizycznej, o ogłoszenie upadłości ( nowość- dodano 2016.03.14 )
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej ( nowość- dodano 2016.03.14 )
Wezwanie do zapłaty z propozycją ugody wystawiane przez pełnomocnika wierzyciela lub wierzyciela ( nowość- dodano 2016.09.12 )
Pozew na formularzu urzędowym - formularz "P" ( nowość- dodano 2016.10.24 )
Załącznik do pism procesowych zawierający dane uzupełniające stron - formularz "DS" ( nowość- dodano 2016.10.24 )
Formularza pozwu wzajemnego - formularz "PW" ( nowość- dodano 2016.10.24 )

 
Omówione tematy

Pierwsze kroki wierzyciela
Jak przeprowadzić wywiad gospodarczy, czyli sprawdzenie kontrahenta (
sprawdzenie kontrahenta z UE ) , CEIDG
• Siedziby obszary właściwość wydziałów gospodarczych KRS
Obowiązek ujawniania przez przedsiębiorcę określonych informacji o firmie
Ustalenie miejsca zamieszkania osoby fizycznej
Biuro Informacji Gospodarczej
( nowość-dodano 2015.06.29 )
Biuro Informacji Kredytowej           
Księgi wieczyste
( nowość-dodano 2013.10.07 )
• Struktura i oznaczenie księgi wieczystej             
• Zakładanie księgi wieczystej          
• Przyłączanie i odłączanie nieruchomości i ich części           
• Procedura obsługi wniosków         
• Zasady wydawania odpisów i zaświadczeń       
Ocena kondycji finansowej partnera handlowego          
Należyte udokumentowanie wierzytelności          
Zabezpieczenia należności

• Poręczenie cywilne           
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie          
• Hipoteka ( nowość-dodano 2013.09.16 )
• Zastaw, zastaw skarbowy, wykaz sądów prowadzących rejestr zastawów       
• Zatrzymanie          
• Cesja wierzytelności, powiernicza cesja praw         
• Zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy         
• Dobrowolne poddanie się egzekucji         
• Przystąpienie do długu, przejęcie długu ( nowość-dodano 2013.12.16 )
• Weksle         
• Gwarancja ( gwarancja bankowa )        
• Akredytywa         
• Inkaso dokumentowe          
• Kaucja gwarancyjna - oprocentowanie kucji gwarancyjnej ( nowość-dodano 2013.02.18 )
• Rachunek powierniczy - rachunek powierniczy otwarty i zamknięty         
• Gwarancja ubezpieczeniowa          
• Faktoring          
• Forfaiting            
• Zabezpieczenia finansowe
• Depozyt notarialny
• Zadatek a zaliczka ( nowość-dodano 2014.02.10 )
Sposoby sprzedaży wierzytelności           
Odsetki
( nowość-dodano 2016.02.15 )
- odsetki za opóźnienie
- odsetki kapitałowe
- odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
- odsetki za zwłokę (wynikające z ordynacji podatkowej)
- odsetki maksymalne
Kara umowna           
Opóźnienie a zwłoka          
Wykonanie zastępcze          
Monitoring płatności          
Skarga pauliańska          
Wierzytelności

• Wycena wierzytelności           
• Zarządzanie wierzytelnościami           
• Sprzedaż wierzytelności         
• Terminy przedawnienia roszczeń
• Terminy przedawnienia roszczeń zagranicznych-niewłaściwe uznanie roszczenia ( nowość-dodano 2013.11.25 )
• Sposoby przerwania biegu przedawnienia
• Obliczanie terminów płatności
• Zmiana stron, kiedy obowiązki i uprawnienia mogą przejść na inną osobę
• Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( nowość-dodano 2013.04.15 )
• Opóźnienia w płatnościach w krajach Unii Europejskiej
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
• Klauzula wykonalności dla decyzji wydanym przez organy Unii Europejskiej ( nowość-dodano 2015.01.12 )
• Europejskie Centrum Konsumenckie
• Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń
Windykacja prewencyjna          
Windykacja przedsądowa

• Ugoda           
• Wzajemne potrącenia          
• Konwersja długu          
• Zaliczanie spłat          
• Deklaracja uznania długu          
• Zobowiązania przemienne          
• Zaliczanie spłaconych zobowiązań         
Windykacja sądowa podawanie numerów NIP, PESEL, KRS w pozwie ( nowość-dodano 2014.03.10 )
• Właściwość sądu
- właściwość ustawowa
- właściwość umowna
- właściwość delegacyjna
- właściwość miejscowa
- właściwość rzeczowa
- właściwość funkcjonalna
- odwołanie poziome ( nowość-dodano 2014.02.03 )
• Sprawy gospodarcze
• Sprawy cywilne           
• Pozew zbiorowy          
• Wartość przedmiotu sporu           
• Postępowanie nakazowe          
• Postępowanie upominawcze          
• Tytuł wykonawczy
• Nowa klauzula wykonalności ( nowość-dodano 2014.09.15 )
• Rygor natychmiastowej wykonalności          
• Wyrok zaoczny         
• Roszczenie w obcych walutach          
• Postępowanie uproszczone          
• Postępowanie zwykłe         
• Apelacja          
• Skarga kasacyjna           
• Sprostowanie wyroku          
• Uzupełnienie wyroku          
• Zgubienie wyroku          
• Roszczenie regresowe ( nowość-dodano 2014.12.15 )
• Skarga na przewlekłość postępowania
• Skargi i wnioski dotyczące działalności sądów
• Ugoda sądowa          
• Postępowanie elektroniczne - elektroniczne postępowanie upominawcze ( nowość-dodano 2015.02.02 )
• Depozyt sądowy          
• Sądy arbitrażowe          
• Opłaty sądowe   ( nowość-dodano 2016.05.23 )
• Mediacja           
• Zwolnienia z opłat sądowych         
• Doręczanie pism procesowych ( nowość-dodano 2014.10.20 )
• Postępowanie zabezpieczające         
• Zmuszenie dłużnika do wykonania świadczenia niepieniężnego
• Opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów  ( nowość-dodano 2016.11.07 )
• Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisów przed sądami administracyjnymi
Postępowanie upadłościowe
• Klasyfikacja organów postępowania upadłościowego           
• Podstawy ogłoszenia upadłości ( nowość-dodano 2015.11.23 )
• Podmioty mogące zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości          
• Zgłaszanie wierzytelności  ( jak uzyskać informacje o ogłaszanych upadłościach )       
• Rada wierzycieli   ( nowość-dodano 2015.12.07 )
• Postępowanie układowe ( nowość-dodano 2016.06.13 )
• Grupy interesów          
• Kategorie zaspokajania wierzycieli          
• Ogłoszenie upadłości a zobowiązania upadłego          
• Ogłoszenie upadłości a majątek współmałżonka          
• Postępowanie upadłościowe po śmierci upadłego          
• Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania          
• Upadłość spółdzielni mieszkaniowych          
• Postępowanie naprawcze           
• Orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej          
• Upadłość konsumencka ( nowość - dodano 2015.01.05 )         
• Koszty postępowania upadłościowego ( nowość-dodano 2013.03.25 )
• Upadłość dewelopera
- postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów ( nowość-dodano 2016.05.09 )
• Postępowanie restrukturyzacyjne ( nowość-dodano 2015.12.21 )
- postępowanie o zatwierdzenie układu ( nowość-dodano 2016.01.04 )
- przyspieszone postępowanie układowe ( nowość-dodano 2016.02.07 )
- postępowanie układowe ( nowość-dodano 2016.02.29 )
- postępowanie sanacyjne ( nowość-dodano 2016.04.11 )
Kwalifikacja wydatków poniesionych na windykację - ulga na złe długi - Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ( nowość-dodano 2013.01.14 )
Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy (
zapis zwykły, zapis windykacyjny ) ( nowość-dodano 2015.09.14 )
- zabezpieczenie spadku ( nowość-dodano 2015.10.12 )
Egzekucja komornicza
- komornik ( nowość-dodano 2015.11.08 )
- opłaty egzekucyjne
- obniżenie opłaty egzekucyjnej na wniosek dłużnika ( nowość-dodano 2014.01.13 )
- opłaty za działania nie będące czynnościami egzekucyjnymi
- inne opłaty stałe
- zwrot zaliczek
- licytacja komornicze
• Wiadomości wstępne           
• Współpraca wierzyciela z komornikiem ( sprawdzenie majątku osoby fizycznej  )         
• Wniosek o wyjawienie majątku          
• Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
• Zabezpieczenia stosowane w egzekucji    
• Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego          
• Umorzenie postępowania egzekucyjnego - bezskuteczna egzekucja ( nowość-dodano 2013.11.12 )
• Egzekucja świadczeń niepieniężnych          
• Dozór nad ruchomością          
• Egzekucja z nieruchomości  ( nowość-dodano 2016.09.05 )
• Uproszczona egzekucja z nieruchomości          
• Egzekucja z rachunków bankowych i oszczędności  ( współpraca komornika z bankiem  ) - sposoby zajęcia kont ( nowość-dodano 2013.05.06
• Egzekucja z ruchomości - przejęcie ruchomości przez wierzyciela na własność ( nowość - dodano 2014.04.14 )         
• Wyłączenie rzeczy spod egzekucji          
• Egzekucja z dokumentu           
• Egzekucja z wierzytelności i innych praw majątkowych           
• Egzekucja z wynagrodzenia oraz z emerytury lub renty - wysokość potrąceń z wynagrodzenia za pracę ( nowość - dodano 2017.03.20 )        
• Egzekucja z zastawu rejestrowego          
• Przymusowy zarząd nad zakładem dłużnika          
• Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa          
• Egzekucja grzywien kar pieniężnych opłat sądowych ( nowość-dodano 2016.10.03 )
• Podział sumy uzyskanej z egzekucji
• Zbieg egzekucji ( nowość-dodano 2017.01.23 )
• Powództwo przeciwegzekucyjne
• Skarga na czynności lub bezczynność komornika ( nowość-dodano 2016.10.17 )
• Skarga na przewlekłość spraw sądowych i egzekucyjnych
• Postępowanie egzekucyjne w administracji
- Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych ( nowość-dodano 2014.04.28 )
- Sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o egzekucję w administracji ( nowość-dodano 2014.06.01 )
- Sposób postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży kosztowności ( nowość-dodano 2014.06.16 )
- opłaty za podjęcie czynności egzekucyjnych ( nowość-dodano 2014.09.08 )
- doręczenie upomnienia a wszczęcie egzekucji administracyjnej ( nowość-dodano 2014.11.12 )
• Egzekucja z udziałów
• Opróżnienie lokalu, tymczasowe pomieszczenie
• Grzywny nakładane przez komornika
• Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku ( nowość-dodano 2013.04.08 )
• Europejski nakaz zabezpieczenia ( nowość-dodano 2017.02.06 )
Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych i fizycznych oraz umów
• Odpowiedzialność w spółce z o.o.           
• Odpowiedzialność w spółce cywilnej         
• Odpowiedzialność w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej          
• Odpowiedzialność w spółce jawnej         
• Odpowiedzialność w spółce partnerskiej           
• Odpowiedzialność S.A.          
• Odpowiedzialność konsorcjum - Upadłość członka konsorcjum  (nowość - dodano 2013.01.03 )      
• Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego            
• Odpowiedzialność współmałżonka          
• Odpowiedzialność przy rozwiązaniu i likwidacji spółki          
• Odpowiedzialność przy łączeniu, przekształcaniu i podziale spółek - egzekucja po przekształceniu  spółki  - Odpowiedzialność osoby fizycznej która przekształciła swoją działalność w spółkę z o.o. (nowość - dodano 2013.05.20 )      
• Odpowiedzialność osoby fizycznej          
• Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży dotycząca przedsiębiorców
- oświadczenie gwarancyjne, czyli co powinna zawierać gwarancja  (nowość - dodano 2015.03.02 )           
• Odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta-koszty związane z dostarczeniem wadliwego towaru ( nowość - dodano 2014.12.08 )
- obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ( nowość-dodano 2015.02.16 )
• Odpowiedzialność pełnomocnika, prokurenta           
• Odpowiedzialność inwestora oraz gwarancja zapłaty za roboty budowlane ( nowość-dodano 2017.06.05 )
• Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej ( nowość-dodano 2013.10.21 )
• Odpowiedzialność rodziców za czyny ich dzieci          
• Odpowiedzialność spółek w organizacji          
• Odpowiedzialność znalazcy           
• Odpowiedzialność wynikająca z umowy dostawy - wykonanie umowy dostawy a zła sytuacja odbiorcy ( nowość - dodano 2013.01.28 )         
• Milczące zawarcie umowy          
• Umowa przedwstępna i przyrzeczona          
• Odpowiedzialność z umowy pożyczki i użyczenia          
• Odpowiedzialność z umowy najmu i dzierżawy           
• Odpowiedzialność wynikająca z umowy o dzieło         
• Odpowiedzialność wynikająca z umowy zlecenia          
• Odpowiedzialność pracodawcy          
• Odpowiedzialność z umowy komisu          
• Odpowiedzialność z umowy przechowania          
• Odpowiedzialność internetowego sprzedawcy - zwrot niezamówionego towaru ( nowość - dodano 2014.05.18 )
- Ustawa o prawach konsumenta  ( nowość - dodano 2014.10.06 )
- jakie informacje powinien zawierać regulamin sklepów internetowych  ( nowość - dodano 2014.10.27 )
- ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich  ( nowość - dodano 2016.12.12 )
- postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ( nowość - dodano 2017.01.09 )       
• Odpowiedzialność z umowy składu          
• Odpowiedzialność z umowy kontraktacji         
• Odpowiedzialność z umowy agencyjnej          
• Prawo odstąpienia od umowy          
• Odpowiedzialność biur podróży          
• Odpowiedzialność prowadzących hotele          
• Odpowiedzialność z umowy leasingu          
• Kredyt konsumencki - nowa ustawa o kredycie konsumenckim - zmiany w ustawie         
• Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
• Bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy
• Dobra a zła wiara nabywcy
• Odpowiedzialność dewelopera
-odpowiedzialność dewelopera z tytuły rękojmi ( nowość - dodano 2014.11.17 )
• Odpowiedzialność przewoźnika ( nowość - dodano 2013.03.09 ) - odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania autokaru ( nowość - dodano 2013.03.04 )
Bezpodstawne wzbogacenie
Odpowiedzialność banku za pomyłkę w przelewie
Odpowiedzialność banku za operacje kartą kredytową

Jak dochodzą swoich roszczeń banki
- Bankowy Tytuł Egzekucyjny ( nowość - dodano 2015.04.20 )
Niedozwolone klauzule umowne
Notarialny Rejestr Testamentów
Dłużnik alimentacyjny ( nowość-dodano 2017.06.19 )
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
Ustawa o prawach konsumenta ( nowość - dodano 2014.12.22 )
Akty prawne
• Kodeks Cywilny
• Kodeks Spółek Handlowych
• Kodeks Postępowania Cywilnego
• Ustawa o komornikach sadowych i egzekucji
• Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
• Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
• Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
• Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
• Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
• Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
• Ustawa Prawo wekslowe
• Prawo upadłościowe i naprawcze
• Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
• Ustawa o zaliczce alimentacyjnej
• Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym
• Kodeks Pracy
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym
• Prawo o ustroju sądów powszechnych
• Prawo bankowe
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości
• Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, EBC, wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
• Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym ( kody wydziałów ksiąg wieczystych SR )
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym
• Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych ( nowość - dodano 2014.04.28 )

 
poradnikwindykacyjny.com.pl - windykacja długów, wezwanie do zapłaty, pozwy, pisma procesowe,windykacja, regulamin