Logowanie

Informacje o rejestracji

Sprzedam serwis ww.poradnikwindykacyjny.com.pl zainteresowanych proszę o kontakt.

 

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" świadczy na najwyższym poziomie kompleksowe i profesjonalne usługi windykacyjne. Swoim stałym klientom kredytujemy koszty związane z ewentualnymi opłatami sądowymi ( w przypadku gdy windykacja polubowna nie przyniesie pozytywnych rezultatów ). W zakres naszych naszych usług wchodzi m.in. windykacja długów, obrót wierzytelnościami ( skup sprzedaż długów ) .

Zobacz pierwszy w Polsce generator wezwań do zapłaty on-line. W pełni bezpieczny, szybki, skuteczny, profesjonalny.

 

 
Pisma, pozwy, wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot nie jest wpisany do RDN       
Wniosek o wykreślenie dłużnika 
Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot nie jest wpisany do KRS         
Wniosek o zmianę wpisu w KRS Wierzyciel-zmiana     
Wniosek o wydanie odpisu z KRS      
Wniosek o zmianę danych wierzyciela       
Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot jest wpisany do RDN      
Wniosek o wydanie wyciągu z KRS    
Wierzyciele-załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS        
Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot jest wpisany do KRS       
Wniosek o dokonanie wpisu w RDN     
Wniosek o wydanie odpisu z RDN         
Formularz NIP-5        
Wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej     
Wniosek o wydanie zaświadczenia,że podmiot nie jest wpisany do RDN     
Wniosek do Centralnego Biura Adresowego         
Wniosek o zmianę wpisu KRS Wierzytelność    
Wniosek o wydanie odpisu z RDN     
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej        
Wniosek o wpis w księdze wieczystej      
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej      
Wniosek o założenie księgi wieczystej    
Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej       
Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania         
Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy     
Umowa przewłaszczenia  
Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki        
Umowa cesji przeniesienie hipoteki    
Umowa zastawu       
Umowa zastawu na prawie      
Umowa zastawu na rzeczy ruchomej
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów    
Wniosek o wpis zastawu rejestrowego     
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów       
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów(wypełniony poprawnie)        
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów        
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów(wypełniony poprawnie)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów( wypełniony poprawnie )
Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów       
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów       
Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego     
Uzupełnienie wniosku o zmianę wpisu w rubrykach 2, 3, 4 rejestru zastawów
Uzupełnienie wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów
Uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy     
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji        
Wniosek o nadanie klauzuli aktowi notarialnemu       
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności      
Dokumenty\Umowa o przejęcie długu      
Oświadczenie dłużnika o wyrażeniu zgody na przejęcie długu       
Umowa poręczenia       
Weksel      
Weksel ( poprawnie wypełniony )       
Deklaracja wekslowa        
Oświadczenie do weksla gwarancyjnego in blanco        
Porozumienie wekslowe    
Wezwanie do wykupu weksla        
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla         
Umowa faktoringu    
Umowa pożyczki
Umowa sprzedaży na raty        
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności      
Nota odsetkowa    
Oświadczenie dłużnika o wyrażeniu zgody na przejęciu długu
Umowa cesji powierniczej       
Umowa cesji       
Umowa o przejecie długu       
Umowa ugody   
Deklaracja uznania długu    
Monit        
Przedsądowe wezwanie do zapłaty    
Oświadczenie o potrąceniu   
Umowa kompensaty trójstronnej   
Umowa o wzajemnych potrąceniach     
Odpowiedź na pozew wraz w wnioskiem o odrzucenie pozwu
Odpowiedź na pozew wraz w wnioskiem o wysokość przedmiotu sporu
Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym               
Pozew w postępowaniu nakazowym z weksla     
Pozew w postępowaniu nakazowym       
Pozew w postępowaniu upominawczym        
Sprzeciw od nakazu zapłaty       
Wniosek o cofniecie pozwu      
Wniosek o ustanowienie kuratora dla dłużnika       
Wniosek o wszczęcie egzekucji celem zabezpieczenia        
Deklaracja uznania długu  
Formularz odpowiedzi na pozew - europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
Formularz pozwu - europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń        
Pełnomocnictwo do doręczeń     
Pozew o naprawienie szkody za niewykonanie zobowiązania (biuro turystyczne)
Pozew o ochronę dóbr osobistych    
Pozew o odebranie robót i częściową zapłatę       
Pozew o odsetki 
Pozew o odstąpienie z powodu wad rzeczy     
Pozew o odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki        
Pozew o odszkodowanie za utracenie przesyłki        
Pozew o stwierdzenie nieważności umowy z powodu błędu         
Pozew o stwierdzenie nieważności umowy         
Pozew o świadczenie majątkowe        
Pozew o świadczenie przeciwko dłużnikom solidarnym        
Pozew o unieważnienie umowy z powodu bezprawnej groźby
Pozew o wydanie sprzedanej rzeczy      
Pozew o zapłatę poręczycielowi   
Pozew o zapłatę za sprzedaną rzecz
Pozew o zapłatę zadośćuczynienie i rentę z tytułu wypadku komunikacyjnego
Pozew o zasądzenie kary umownej       
Pozew o zwrot zadatku        
Pozew przeciwegzekucyjny osoby trzeciej        
Pozew regresowy wierzyciela       
Pozew regresowy       
Pozew wierzyciela spadkodawcy     
Pozew wzajemny      
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu        
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu
Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
Ustanowienie adwokata      
Pozew z roszczeniem alternatywnym      
Pozew z roszczeniem ewentualnym     
Skarga na czynności komornika       
Skarga na rozstrzygnięcie referendarza 
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych - europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń 
Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem      
Wniosek o zabezpieczenie dowodu       
Wniosek o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania     
Wniosek o zwolnienie z kosztów-osoba prawna        
Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego       
Wniosek powoda o przywrócenie uchybionemu terminowi         
Wniosek pozwanego o zawieszenie postępowania        
Apelacja - naruszenie prawa materialnego     
Apelacja - naruszenie przepisów postępowania        
Apelacja - zarzut nierozpoznania istoty sprawy    
Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach        
Apelacja oparta na zarzutach faktycznych i naruszeniu prawa procesowego
Sprzeciw od wyroku zaocznego       
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności       
Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej
Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego  
Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego      
Wniosek wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu
Pismo dłużnika w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości      
Powództwo o wyłączenie z masy upadłości       
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu      
Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika w celu likwidacji        
Wniosek o wyłączenie z masy upadłości 
Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika        
Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości
Zgłoszenie przez wierzyciela niebędącego wierzycielem osobistym, wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zabezpieczonej rzeczowo
Zgłoszenie wierzytelności niepieniężnych      
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Pozew wierzyciela spadkodawcy o zapłatę  
Wniosek o nabycie spadku
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom
Wniosek o odrzucenie spadku      
Wniosek o podanie informacji o postępowaniu spadkowym         
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku      
Wykonanie polecenia 
Wniosek o mediację  
Wniosek do CEPiK     
Zapytanie o stan egzekucji       
Wniosek uchylenie prawomocnego postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia
Wniosek o zawieszenie egzekucji        
Wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości
Wniosek o wyjawienie majątku   
Pozew o eksmisję      
Pozew-skarga pauliańska        
Skarga wierzyciela na opis i oszacowanie nieruchomości        
Wniosek - zarzuty wierzyciela przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji    
Wniosek do ewidencji gruntów      
Wniosek dotyczący przysądzenia własności      
Wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji z ruchomości i wyboru komornika
Wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji z udziałów w spółce z o.o.  
Wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji         
Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości        
Wniosek o przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela
Wniosek o uchylenie prawomocnego zarządzenia o udzieleniu zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez zakaz zbywania i obciążania nieruchomości
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci wpisania do hipoteki
Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
Oświadczenie o odwołaniu prokury
Oświadczenie o udzieleniu prokury
Pozew o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu
Pozew o odwołanie wspólnika
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Umowa franchisingu
Umowa najmu
Umowa przedwstępna najmu
Zapis na sąd polubowny
Powództwo małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania
Powództwo męża matki o zaprzeczenie ojcostwa
Powództwo o obniżenie alimentów
Powództwo o podwyższenie alimentów
Powództwo o rozwiązanie przysposobienia
Powództwo o unieważnienie małżeństwa
Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (ustawowej lub umownej)
Powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
Pozew o alimenty
Powództwo o separację
Dochodzenie wierzytelności nieuznanej po umorzeniu lub zakończeniu postępowania
Powództwo wierzyciela o naprawienie szkody wyrządzonej niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie
Wniosek dłużnika o oddalenie wniosku innego podmiotu o ogłoszenie upadłości
Wniosek o odwołanie syndyka (nadzorcy sądowego, zarządcy)
Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego
Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli
Zarzuty przeciwko planowi podziału
Zażalenie co do sposobu zabezpieczenia majątku dłużnika
Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
Zażalenie na postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego
Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie podziału wierzycieli ze względu na kategorie
Wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z FGŚP
Wypełniony wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z FGŚP
Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczki z FGŚP
Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń w okresie poprzedzającym niewypłacalność pracodawcy
Pozew o rozwiązanie spółki
Pozew o wyłączenie wspólnika
Pozew o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu spółki
Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
Umowa użyczenia lokalu
Umowa o zwolnienie z długu
Umowa sprzedaży na raty
Umowa sprzedaży na próbę
Powództwo o odstąpienie od umowy z powodu wad rzeczy
Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o świadczenie w związku ze śmiercią poszkodowanego
Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego
Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości
Powództwo o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu
Powództwo o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta
Powództwo o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego (waloryzacja)
Powództwo o zobowiązanie do wykonania świadczenia wynikającego z przekazu
Pozew o odstąpienie od umowy leasingu
Pozew o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza
Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Odpowiedź na zażalenie
Wniosek o dokonanie wykładni wyroku
Wniosek o uzupełnienie wyroku
Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku
Zażalenie na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu
Zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu
Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia kosztów sądowych
Zgłoszenie pełnomocnictwa do odbioru przedmiotu świadczenia w postępowaniu egzekucyjnym
Powództwo z żądaniem przedłużenia użytkowania wieczystego
Pozew o rozgraniczenie nieruchomości
Pozew o wykupienie zajętej części gruntu
Pozew o zapłatę równowartości ulepszeń rzeczy najętej
Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji)
Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej)
Pozew wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie właścicielowi lokalu jego sprzedaży w drodze licytacji ze względu na naruszenie swoich obowiązków
Powództwo o rozwiązanie spółki cywilnej
Powództwo o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy
Powództwo samoistnego posiadacza o zwrot nakładów
Powództwo użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów
Powództwo właściciela o zaniechanie naruszeń
Pozew o unieważnienie umowy zawartej w drodze aukcji
Pozew o wstrzymanie budowy wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia
Pozew o wydanie nieruchomości mieszkalnej
Pozew o wydanie przez komisanta korzyści uzyskanych przy wykonywaniu zlecenia
Dwa wnioski do komornika o poszukiwanie majątku
Powództwo zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy
Pozew o naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim
Pozew o zapłatę znaleźnego
Wniosek o wyłączenie sędziego
Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie ( przypozwanie )
Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Zgłoszenie interwencji ubocznej
Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu ( po bezskutecznej egzekucji )
Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego
Ograniczenie powództwa
Powództwo o zapłatę kary umownej
Powództwo o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia
Pozew o zapłatę przeciwko zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego
Wniosek o przedłużenie terminu sądowego
Wniosek o zawieszenie postępowania sądowego
Powództwo o zmniejszenie ( zapisu lub polecenia z testamentu )
Powództwo o zobowiązanie do wykonania polecenia ( wynikającego z testamentu )
Powództwo o zobowiązanie do wykonania zapisu
Powództwo o zwrot przedmiotu darowizny
Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego
Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa
Wniosek do sądu rejestrowego o udzielenie zgody  na zbycie udziałów
Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Umowa zastawu udziałów w spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa sprzedaży udziałów w spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego
Oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu  do spółki i objęciu udziałów
Oświadczenie zarządu spółki o wniesieniu wkładów  na pokrycie kapitału zakładowego
Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
VAT-ID
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
Umowa o roboty budowlane ( generalny wykonawca )
Umowa o roboty budowlane
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Katalog Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu - czyli jak prawidłowo opisać zastaw rejestrowy
Wzór prospektu informacyjnego dewelopera
Pozew w sprawach drobnych roszczeń-formularz A
Pozew w sprawach drobnych roszczeń-formularz D
Pozew w sprawach drobnych roszczeń-formularz C
Zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości
Pismo zawierającego wnioski dowodowe - WD ( nowość- dodano 2014.03.03 )
Formularz odpowiedzi na pozew - OP ( nowość- dodano 2014.03.03 )
Formularza sprzeciwu lub zarzutów - SP ( nowość- dodano 2014.03.03 )
Wniosek o założenie księgi wieczystej-KW-ZAL ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Wniosek o wpis w księdze wieczystej-KW-WPIS ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Żądanie wpisu w księdze wieczystej ( załącznik )-KW-ZAD ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Wnioskodawca/uczestnik postępowania ( załącznik )-KW-WU ( nowość- dodano 2014.03.24 )
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dla osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sadowych ( nowość- dodano 2014.04.07 )
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dla osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego ( nowość- dodano 2014.04.07 )
Wzór formularza odstąpienia od umowy ( nowość- dodano 2014.11.24 )
Wzór formularz pouczenia o odstąpieniu od umowy ( nowość- dodano 2014.11.24 )
Wniosek dłużnika, osoby fizycznej, o ogłoszenie upadłości ( nowość- dodano 2016.03.14 )
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej ( nowość- dodano 2016.03.14 )
Wezwanie do zapłaty z propozycją ugody wystawiane przez pełnomocnika wierzyciela lub wierzyciela ( nowość- dodano 2016.09.12 )
Pozew na formularzu urzędowym - formularz "P" ( nowość- dodano 2016.10.24 )
Załącznik do pism procesowych zawierający dane uzupełniające stron - formularz "DS" ( nowość- dodano 2016.10.24 )
Formularza pozwu wzajemnego - formularz "PW" ( nowość- dodano 2016.10.24 )

 
Omówione tematy

Pierwsze kroki wierzyciela
Jak przeprowadzić wywiad gospodarczy, czyli sprawdzenie kontrahenta (
sprawdzenie kontrahenta z UE ) , CEIDG
• Siedziby obszary właściwość wydziałów gospodarczych KRS
Obowiązek ujawniania przez przedsiębiorcę określonych informacji o firmie
Ustalenie miejsca zamieszkania osoby fizycznej
Biuro Informacji Gospodarczej
( nowość-dodano 2015.06.29 )
Biuro Informacji Kredytowej           
Księgi wieczyste
( nowość-dodano 2013.10.07 )
• Struktura i oznaczenie księgi wieczystej             
• Zakładanie księgi wieczystej          
• Przyłączanie i odłączanie nieruchomości i ich części           
• Procedura obsługi wniosków         
• Zasady wydawania odpisów i zaświadczeń       
Ocena kondycji finansowej partnera handlowego          
Należyte udokumentowanie wierzytelności          
Zabezpieczenia należności

• Poręczenie cywilne           
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie          
• Hipoteka ( nowość-dodano 2013.09.16 )
• Zastaw, zastaw skarbowy, wykaz sądów prowadzących rejestr zastawów       
• Zatrzymanie          
• Cesja wierzytelności, powiernicza cesja praw         
• Zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy         
• Dobrowolne poddanie się egzekucji         
• Przystąpienie do długu, przejęcie długu ( nowość-dodano 2013.12.16 )
• Weksle         
• Gwarancja ( gwarancja bankowa )        
• Akredytywa         
• Inkaso dokumentowe          
• Kaucja gwarancyjna - oprocentowanie kucji gwarancyjnej ( nowość-dodano 2013.02.18 )
• Rachunek powierniczy - rachunek powierniczy otwarty i zamknięty         
• Gwarancja ubezpieczeniowa          
• Faktoring          
• Forfaiting            
• Zabezpieczenia finansowe
• Depozyt notarialny
• Zadatek a zaliczka ( nowość-dodano 2014.02.10 )
Sposoby sprzedaży wierzytelności           
Odsetki
( nowość-dodano 2016.02.15 )
- odsetki za opóźnienie
- odsetki kapitałowe
- odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
- odsetki za zwłokę (wynikające z ordynacji podatkowej)
- odsetki maksymalne
Kara umowna           
Opóźnienie a zwłoka          
Wykonanie zastępcze          
Monitoring płatności          
Skarga pauliańska          
Wierzytelności

• Wycena wierzytelności           
• Zarządzanie wierzytelnościami           
• Sprzedaż wierzytelności         
• Terminy przedawnienia roszczeń
• Terminy przedawnienia roszczeń zagranicznych-niewłaściwe uznanie roszczenia ( nowość-dodano 2013.11.25 )
• Sposoby przerwania biegu przedawnienia
• Obliczanie terminów płatności
• Zmiana stron, kiedy obowiązki i uprawnienia mogą przejść na inną osobę
• Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( nowość-dodano 2013.04.15 )
• Opóźnienia w płatnościach w krajach Unii Europejskiej
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
• Klauzula wykonalności dla decyzji wydanym przez organy Unii Europejskiej ( nowość-dodano 2015.01.12 )
• Europejskie Centrum Konsumenckie
• Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń
Windykacja prewencyjna          
Windykacja przedsądowa

• Ugoda           
• Wzajemne potrącenia          
• Konwersja długu          
• Zaliczanie spłat          
• Deklaracja uznania długu          
• Zobowiązania przemienne          
• Zaliczanie spłaconych zobowiązań         
Windykacja sądowa podawanie numerów NIP, PESEL, KRS w pozwie ( nowość-dodano 2014.03.10 )
• Właściwość sądu
- właściwość ustawowa
- właściwość umowna
- właściwość delegacyjna
- właściwość miejscowa
- właściwość rzeczowa
- właściwość funkcjonalna
- odwołanie poziome ( nowość-dodano 2014.02.03 )
• Sprawy gospodarcze
• Sprawy cywilne           
• Pozew zbiorowy          
• Wartość przedmiotu sporu           
• Postępowanie nakazowe          
• Postępowanie upominawcze          
• Tytuł wykonawczy
• Nowa klauzula wykonalności ( nowość-dodano 2014.09.15 )
• Rygor natychmiastowej wykonalności          
• Wyrok zaoczny         
• Roszczenie w obcych walutach          
• Postępowanie uproszczone          
• Postępowanie zwykłe         
• Apelacja          
• Skarga kasacyjna           
• Sprostowanie wyroku          
• Uzupełnienie wyroku          
• Zgubienie wyroku          
• Roszczenie regresowe ( nowość-dodano 2014.12.15 )
• Skarga na przewlekłość postępowania
• Skargi i wnioski dotyczące działalności sądów
• Ugoda sądowa          
• Postępowanie elektroniczne - elektroniczne postępowanie upominawcze ( nowość-dodano 2015.02.02 )
• Depozyt sądowy          
• Sądy arbitrażowe          
• Opłaty sądowe   ( nowość-dodano 2016.05.23 )
• Mediacja           
• Zwolnienia z opłat sądowych         
• Doręczanie pism procesowych ( nowość-dodano 2014.10.20 )
• Postępowanie zabezpieczające         
• Zmuszenie dłużnika do wykonania świadczenia niepieniężnego
• Opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów  ( nowość-dodano 2016.11.07 )
• Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisów przed sądami administracyjnymi
Postępowanie upadłościowe
• Klasyfikacja organów postępowania upadłościowego           
• Podstawy ogłoszenia upadłości ( nowość-dodano 2015.11.23 )
• Podmioty mogące zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości          
• Zgłaszanie wierzytelności  ( jak uzyskać informacje o ogłaszanych upadłościach )       
• Rada wierzycieli   ( nowość-dodano 2015.12.07 )
• Postępowanie układowe ( nowość-dodano 2016.06.13 )
• Grupy interesów          
• Kategorie zaspokajania wierzycieli          
• Ogłoszenie upadłości a zobowiązania upadłego          
• Ogłoszenie upadłości a majątek współmałżonka          
• Postępowanie upadłościowe po śmierci upadłego          
• Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania          
• Upadłość spółdzielni mieszkaniowych          
• Postępowanie naprawcze           
• Orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej          
• Upadłość konsumencka ( nowość - dodano 2015.01.05 )         
• Koszty postępowania upadłościowego ( nowość-dodano 2013.03.25 )
• Upadłość dewelopera
- postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów ( nowość-dodano 2016.05.09 )
• Postępowanie restrukturyzacyjne ( nowość-dodano 2015.12.21 )
- postępowanie o zatwierdzenie układu ( nowość-dodano 2016.01.04 )
- przyspieszone postępowanie układowe ( nowość-dodano 2016.02.07 )
- postępowanie układowe ( nowość-dodano 2016.02.29 )
- postępowanie sanacyjne ( nowość-dodano 2016.04.11 )
Kwalifikacja wydatków poniesionych na windykację - ulga na złe długi - Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ( nowość-dodano 2013.01.14 )
Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy (
zapis zwykły, zapis windykacyjny ) ( nowość-dodano 2015.09.14 )
- zabezpieczenie spadku ( nowość-dodano 2015.10.12 )
Egzekucja komornicza
- komornik ( nowość-dodano 2015.11.08 )
- opłaty egzekucyjne
- obniżenie opłaty egzekucyjnej na wniosek dłużnika ( nowość-dodano 2014.01.13 )
- opłaty za działania nie będące czynnościami egzekucyjnymi
- inne opłaty stałe
- zwrot zaliczek
- licytacja komornicze
• Wiadomości wstępne           
• Współpraca wierzyciela z komornikiem ( sprawdzenie majątku osoby fizycznej  )         
• Wniosek o wyjawienie majątku          
• Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
• Zabezpieczenia stosowane w egzekucji    
• Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego          
• Umorzenie postępowania egzekucyjnego - bezskuteczna egzekucja ( nowość-dodano 2013.11.12 )
• Egzekucja świadczeń niepieniężnych          
• Dozór nad ruchomością          
• Egzekucja z nieruchomości  ( nowość-dodano 2016.09.05 )
• Uproszczona egzekucja z nieruchomości          
• Egzekucja z rachunków bankowych i oszczędności  ( współpraca komornika z bankiem  ) - sposoby zajęcia kont ( nowość-dodano 2013.05.06
• Egzekucja z ruchomości - przejęcie ruchomości przez wierzyciela na własność ( nowość - dodano 2014.04.14 )         
• Wyłączenie rzeczy spod egzekucji          
• Egzekucja z dokumentu           
• Egzekucja z wierzytelności i innych praw majątkowych           
• Egzekucja z wynagrodzenia oraz z emerytury lub renty - wysokość potrąceń z wynagrodzenia za pracę ( nowość - dodano 2017.03.20 )        
• Egzekucja z zastawu rejestrowego          
• Przymusowy zarząd nad zakładem dłużnika          
• Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa          
• Egzekucja grzywien kar pieniężnych opłat sądowych ( nowość-dodano 2016.10.03 )
• Podział sumy uzyskanej z egzekucji
• Zbieg egzekucji ( nowość-dodano 2017.01.23 )
• Powództwo przeciwegzekucyjne
• Skarga na czynności lub bezczynność komornika ( nowość-dodano 2016.10.17 )
• Skarga na przewlekłość spraw sądowych i egzekucyjnych
• Postępowanie egzekucyjne w administracji
- Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych ( nowość-dodano 2014.04.28 )
- Sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o egzekucję w administracji ( nowość-dodano 2014.06.01 )
- Sposób postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży kosztowności ( nowość-dodano 2014.06.16 )
- opłaty za podjęcie czynności egzekucyjnych ( nowość-dodano 2014.09.08 )
- doręczenie upomnienia a wszczęcie egzekucji administracyjnej ( nowość-dodano 2014.11.12 )
• Egzekucja z udziałów
• Opróżnienie lokalu, tymczasowe pomieszczenie
• Grzywny nakładane przez komornika
• Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku ( nowość-dodano 2013.04.08 )
• Europejski nakaz zabezpieczenia ( nowość-dodano 2017.02.06 )
Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych i fizycznych oraz umów
• Odpowiedzialność w spółce z o.o.           
• Odpowiedzialność w spółce cywilnej         
• Odpowiedzialność w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej          
• Odpowiedzialność w spółce jawnej         
• Odpowiedzialność w spółce partnerskiej           
• Odpowiedzialność S.A.          
• Odpowiedzialność konsorcjum - Upadłość członka konsorcjum  (nowość - dodano 2013.01.03 )      
• Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego            
• Odpowiedzialność współmałżonka          
• Odpowiedzialność przy rozwiązaniu i likwidacji spółki          
• Odpowiedzialność przy łączeniu, przekształcaniu i podziale spółek - egzekucja po przekształceniu  spółki  - Odpowiedzialność osoby fizycznej która przekształciła swoją działalność w spółkę z o.o. (nowość - dodano 2013.05.20 )      
• Odpowiedzialność osoby fizycznej          
• Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży dotycząca przedsiębiorców
- oświadczenie gwarancyjne, czyli co powinna zawierać gwarancja  (nowość - dodano 2015.03.02 )           
• Odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta-koszty związane z dostarczeniem wadliwego towaru ( nowość - dodano 2014.12.08 )
- obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ( nowość-dodano 2015.02.16 )
• Odpowiedzialność pełnomocnika, prokurenta           
• Odpowiedzialność inwestora oraz gwarancja zapłaty za roboty budowlane ( nowość-dodano 2017.06.05 )
• Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej ( nowość-dodano 2013.10.21 )
• Odpowiedzialność rodziców za czyny ich dzieci          
• Odpowiedzialność spółek w organizacji          
• Odpowiedzialność znalazcy           
• Odpowiedzialność wynikająca z umowy dostawy - wykonanie umowy dostawy a zła sytuacja odbiorcy ( nowość - dodano 2013.01.28 )         
• Milczące zawarcie umowy          
• Umowa przedwstępna i przyrzeczona          
• Odpowiedzialność z umowy pożyczki i użyczenia          
• Odpowiedzialność z umowy najmu i dzierżawy           
• Odpowiedzialność wynikająca z umowy o dzieło         
• Odpowiedzialność wynikająca z umowy zlecenia          
• Odpowiedzialność pracodawcy          
• Odpowiedzialność z umowy komisu          
• Odpowiedzialność z umowy przechowania          
• Odpowiedzialność internetowego sprzedawcy - zwrot niezamówionego towaru ( nowość - dodano 2014.05.18 )
- Ustawa o prawach konsumenta  ( nowość - dodano 2014.10.06 )
- jakie informacje powinien zawierać regulamin sklepów internetowych  ( nowość - dodano 2014.10.27 )
- ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich  ( nowość - dodano 2016.12.12 )
- postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ( nowość - dodano 2017.01.09 )       
• Odpowiedzialność z umowy składu          
• Odpowiedzialność z umowy kontraktacji         
• Odpowiedzialność z umowy agencyjnej          
• Prawo odstąpienia od umowy          
• Odpowiedzialność biur podróży          
• Odpowiedzialność prowadzących hotele          
• Odpowiedzialność z umowy leasingu          
• Kredyt konsumencki - nowa ustawa o kredycie konsumenckim - zmiany w ustawie         
• Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
• Bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy
• Dobra a zła wiara nabywcy
• Odpowiedzialność dewelopera
-odpowiedzialność dewelopera z tytuły rękojmi ( nowość - dodano 2014.11.17 )
• Odpowiedzialność przewoźnika ( nowość - dodano 2013.03.09 ) - odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania autokaru ( nowość - dodano 2013.03.04 )
Bezpodstawne wzbogacenie
Odpowiedzialność banku za pomyłkę w przelewie
Odpowiedzialność banku za operacje kartą kredytową

Jak dochodzą swoich roszczeń banki
- Bankowy Tytuł Egzekucyjny ( nowość - dodano 2015.04.20 )
Niedozwolone klauzule umowne
Notarialny Rejestr Testamentów
Dłużnik alimentacyjny ( nowość-dodano 2017.06.19 )
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
Ustawa o prawach konsumenta ( nowość - dodano 2014.12.22 )
Akty prawne
• Kodeks Cywilny
• Kodeks Spółek Handlowych
• Kodeks Postępowania Cywilnego
• Ustawa o komornikach sadowych i egzekucji
• Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
• Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
• Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
• Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
• Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
• Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
• Ustawa Prawo wekslowe
• Prawo upadłościowe i naprawcze
• Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
• Ustawa o zaliczce alimentacyjnej
• Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym
• Kodeks Pracy
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym
• Prawo o ustroju sądów powszechnych
• Prawo bankowe
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości
• Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, EBC, wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
• Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym ( kody wydziałów ksiąg wieczystych SR )
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym
• Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych ( nowość - dodano 2014.04.28 )

 
poradnikwindykacyjny.com.pl - windykacja długów, wezwanie do zapłaty, pozwy, pisma procesowe,windykacja, regulamin